പാരീസിൽ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി I paris

0

ഫ്രാൻസിന്റെ തലസ്ഥാനമായ പാരിസിൽ ബോംബ് ഭീഷണിയെ തുടർന്ന് വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽനിന്നടക്കം ആളുകളെ ഒഴിപ്പിച്ചു. വേഴ്സായ് കൊട്ടാരം, ലൂവ്ര് മ്യൂസിയം എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ആളുകളെ ഒഴിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് #paris #ParisLouvreMuseum

പാരീസിൽ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി   I  paris

Source

ഫ്രാൻസിന്റെ തലസ്ഥാനമായ പാരിസിൽ ബോംബ് ഭീഷണിയെ തുടർന്ന് വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽനിന്നടക്കം ആളുകളെ ഒഴിപ്പിച്ചു. വേഴ്സായ് കൊട്ടാരം, ലൂവ്ര് മ്യൂസിയം എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ആളുകളെ ഒഴിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്

#paris #ParisLouvreMuseum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *