සතුට හොඳ නැද්ද? සතුට ගැන ඇති අනිසි බිය – Cherophobia – Psychology / Happiness – Sinhala

සතුට හොඳ නැද්ද? සතුටින් ඉන්න බයද? සතුට ගැන ඇති අනිසි බිය චෙරෝෆොබියාව ගැන දැනගන්න. බුදුදහම සහ අනෙකුත් දර්ශන වල සතුට ගැන කියා ඇති දේ ඉගෙනගන්න Today we talk about the fear of happiness. What are the reasons why some people…

සතුට හොඳ නැද්ද? සතුට ගැන ඇති අනිසි බිය - Cherophobia - Psychology / Happiness - Sinhala

Source

0
(0)

සතුට හොඳ නැද්ද? සතුටින් ඉන්න බයද? සතුට ගැන ඇති අනිසි බිය චෙරෝෆොබියාව ගැන දැනගන්න. බුදුදහම සහ අනෙකුත් දර්ශන වල සතුට ගැන කියා ඇති දේ ඉගෙනගන්න

Today we talk about the fear of happiness. What are the reasons why some people consider happiness is not good? What is this condition, known as Cherophobia, a real mental disorder? What does Buddhism say about happiness?

Follow me on Instagram: https://www.instagram.com/thehappinessmuse/
Join our Facebook family: https://www.facebook.com/TheHappinessMuse/
Email: thehappinessmuse.sl@gmail.com
Website / store: www.thehappinessmuse.lk
TikTok: https://vm.tiktok.com/ZSE1ymHj/

#TheHappinessMuse #happiness

0 / 5. 0