Phuket Smart City ภูเก็ต เมืองต้นแบบของการนำเทคโนโลยีสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย เนคเทค สวทช. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อส่งเสริมและถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยี เข้าไปมีบทบาทในการสร้างภูเก็ตสมาร์ทซิตี้ ดังต่อไปนี้ – Smart Living เพื่อให้เมืองมีความปลอดภัยมากขึ้น มีการใช้กล้อง CCTV เพื่อป้องกันอาชญากรรม พัฒนาระบบการรายงานสภาพการจราจรแบบ Real Time – Smart Mobility ระบบ Traffy Transit Application ที่พัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทราบถึงตารางเวลาของรถโดยสาร – Smart Environment พัฒนาระบบทันพิบัติ แจ้งเตือนสถานการณ์ทางธรรมชาติ รวมถึงมีแอพพลิเคชั่น Traffic fondue ให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ พัฒนาและแก้ไขปัญหาเมือง จากความสำเร็จที่เกิดขึ้น เพื่อให้ชาวภูเก็ต ยกระดับความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ขับเคลื่อนภูเก็ตสมาร์ทซิตี้…

Phuket Smart City ภูเก็ต เมืองต้นแบบของการนำเทคโนโลยีสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะ

Source

0
(0)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย เนคเทค สวทช. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อส่งเสริมและถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยี เข้าไปมีบทบาทในการสร้างภูเก็ตสมาร์ทซิตี้ ดังต่อไปนี้
– Smart Living เพื่อให้เมืองมีความปลอดภัยมากขึ้น มีการใช้กล้อง CCTV เพื่อป้องกันอาชญากรรม พัฒนาระบบการรายงานสภาพการจราจรแบบ Real Time
– Smart Mobility ระบบ Traffy Transit Application ที่พัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทราบถึงตารางเวลาของรถโดยสาร
– Smart Environment พัฒนาระบบทันพิบัติ แจ้งเตือนสถานการณ์ทางธรรมชาติ

รวมถึงมีแอพพลิเคชั่น Traffic fondue ให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ พัฒนาและแก้ไขปัญหาเมือง จากความสำเร็จที่เกิดขึ้น เพื่อให้ชาวภูเก็ต ยกระดับความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ขับเคลื่อนภูเก็ตสมาร์ทซิตี้ ให้ก้าวไปสู่เมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน

0 / 5. 0