WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art / LES. Společenství pro pěstování, teorii a umění

WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art map WOODS reacts to climate change and the related, accelerating processes of degradation in the agricultural and forest landscapes and the soil, increasing drought and the extinction of small animals. Through sharing, we…

WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art / LES. Společenství pro pěstování, teorii a umění

Source

0
(0)

WOODS. Community for Cultivation, Theory and Art
map

WOODS reacts to climate change and the related, accelerating processes of degradation in the agricultural and forest landscapes and the soil, increasing drought and the extinction of small animals. Through sharing, we want to fight the division of landscape according to cadastral register and the loss of planetary, soil and gut flora and fauna diversity. We will focus on sustainable agriculture, water management, migration, nutrition, psychology, health, the intelligence of animals, plants and mushrooms and our communal presence in the landscape. We will move across the boundaries between art, science, activism, work and rest.
WOODS disrupts the dualism of theory and practice, city and country, state and planet, humans and nature. We aim to create a sustainable, biodiverse forest as a friendly habitat for different life forms: from microorganisms, bacteria, plants, mushrooms, animals all the way to humans. In the forest, we will draw on the interconnected formats of work, education and academic and artistic reflection and imagination to address the questions concerning the future life on the planet we have damaged.

WOODS was prepared in 2018 as a part of The Institute of Anxiety’s program. It comes to life on a 1.8 ha forest lot near the village of Hnátnice in the Orlické Mountains, which was bought for community purposes by the organization Are.

* Czech

LES. Společenství pro pěstování, teorii a umění

LES reaguje na změnu klimatu a s ní spojené zrychlující se procesy degradace zemědělské a lesní krajiny, půdy, postupujícího sucha a vymírání drobných živočichů. Sdílením chceme bojovat proti dělení krajiny podle územního katastru a proti ztrátě diverzity planetární, půdní a střevní flóry i fauny. Pozornost zaměříme na udržitelné formy zemědělství, vodohospodářství, migraci, výživu, psychologii, zdraví, inteligenci živočichů, rostlin a hub a naši společnou přítomnost v krajině. Budeme se pohybovat na rozhraní umění, vědy, aktivismu, práce a odpočinku.

LES chce důsledně rušit dualismus teorie a praxe, města a venkova, státu a planety, člověka a přírody. Naším záměrem je vytvořit udržitelný biodiverzní les přátelský pro nejpestřejší formy života od mikroorganismů, bakterií, rostlin, hub, živočichů až po člověka. V lese se budeme pomocí provázaných formátů práce, edukace a akademické a umělecké reflexe a imaginace věnovat otázkám budoucího života na námi poškozené planetě.

LES se připravoval v roce 2018 jako součást programu Institutu úzkosti. Vzniká na lesním pozemku o rozloze 1,8 ha v Orlických horách poblíž obce Hnátnice, který pro komunitní účely letos zakoupila organizace Are.

0 / 5. 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *